لیست اساتید موسسه آموزش عالی ایرانمهر


ردیفنامنام خانوادگیمقطع تحصیلیتصویررزومه
1 بابک خورشیدی دانشجوی دکترا
2 بهزاد پرویزی دکترا
3 پیمان قدمی دانشجوی دکترا
4 چیا امین پناه دکترا
5 حسین مخدومی دانشجوی دکترا
6 زهرا یارعلی کارشناسی ارشد
7 سوسن عبدالملکی کارشناسی ارشد
8 سیده ژوان الیاسی کارشناسی ارشد
9 شیرین علی میرزایی دانشجوی دکترا
10 صبا چهل امیران کارشناسی ارشد
11 طاهره کسایی کارشناسی ارشد
12 مهناز خالدیان کارشناسی ارشد
13 مونا نیکوخوی کارشناسی ارشد
14 میثم ضیایی دکترا