لیست اساتید موسسه آموزش عالی ایرانمهر


ردیفنامنام خانوادگیمقطع تحصیلیتصویررزومه
1 ایوب رضائی کارشناسی ارشد
2 میثم ضیایی دکترا