ارتباط با ریاست و معاونت پژوهشی


 

معاونت آموزشی و پژوهشی:

دکتر میثم ضیایی

ایمیل: M.ziaee@irm.ac.ir