لینک کلاس های آنلاین

ارسال شده در تاریخ :

لینک کلاس های موسسه آموزش عالی ایرانمهر را می توان در جدول زیر مشاهده نمود. دانشجویان عزیز در زمان تشکیل کلاس با کلیک بر روی لینک استاد مورد نظر و با انتخاب گزینه مهمان می توانید در کلاس حضور داشته باشید.  

https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/ghmalaki خانم ملکی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/mehrdad خانم مهرداد
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/mohamadi آقای حیدر محمدی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/karimfar دکتر کریم فر
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/azanchi خانم اذانچی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/ezati آقای عزتی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/ziaee دکتر ضیایی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/ahmadi دکتر احمدی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/yarali مهندس زهرا یارعلی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/makhdomi مهندس مخدومی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/ghadami مهندس قدمی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/abdolmaleki خانم عبدالملکی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/nikokhoi مهندس نیکوخوی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/khaledian خانم خالدیان
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/sobi آقای ثوبی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/heidari خانم حیدرری
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/sayevand دکتر سایه وند
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/erfani دکتر عرفانی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/gholami مهندس غلامی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/rostami خانم رستمی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/aghighi دکتر عقیقی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/n.malaki خانم نیلوفر ملکی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/naserabadi دکتر ناصرآبادی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/kasaei خانم کسایی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/tahmasebi دکتر طهماسبی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/baghbani خانم باغبانی
https://www.skyroom.online/ch/masimeysam/amiran خانم امیران